Årsmöte

Kallelse till årsmöte i Sveriges Neuropsykologers Förening, SNPF.
Årsmötet ska hållas på Hotell Södra berget i Sundsvall, rum Visionen klockan 17.00 den 7/11. Dagordning, propositioner och motioner läggs ut på hemsidan i god tid innan, senast 7/10 Bengt Persson
Ordförande, SNPF


Facebook

 

SNPF på Facebook
Psykologförbundet på Facebook
Vi rekommenderar även FB-gruppen Psykologer, som man måste bli inbjuden till av en gruppmedlem.

Hemsidan

Har du frågor eller kommentarer rörande hemsidan kontakta hemsidans redaktion.


Välkommen till
Sveriges neuropsykologers förening!

Sveriges största yrkesförening för psykologer

Vi verkar för spridning av neuropsykologisk kunskap och för utbyte av erfarenheter och kunskap neuropsykologer emellan. Föreningen bildades 1989 som en yrkesförening inom Sveriges Psykologförbund och har fler än 900 medlemmar. Här på hemsidan finns information om föreningen och om aktuella aktiviteter runt om i landet samt länkar, adresser och arkiv över föreningens årsmöten. För föreningens medlemmar finns ett diskussionsforum. Föreningsarbetets tyngdpunkt ligger på seminarieverksamhet, både på lokal och på riksomfattande nivå. Vi har också internationella kontakter.
Läs mer 


Riksstämman 2016 i Sundsvall

Riksstämman 2016 i Sundsvall

Nu kan du anmäla dig!

Anmäl dig via denna länk:  HÄR

Årsmöte 2016-11-07, kl 17, Hotell Södra Berget, Sundsvall
vg se mail utskickat till medlemmarnas mailadresser

Årsmöteshandlingar
    Årsmöte 2016-11-07, dagordning
    Verksamhetsberättelse SNPF 2016
    Verksamhetsberättelse Stipendiefonden 2016
    Proposition 1
      Proposition 2


Riksstämman 2016

Riksstämman 2016

 

Tack för ett suveränt arrangemang

SNPF Norra regionen höll i årets Riksstämma, som ägde rum i Sundsvall den 7-8/11. Årets tema var "Vad säger det ickeverbala? - Visuospatiala funktioner i forskning och klinisk vardag." Håll ögonen öppna för mer information.

 


 

SNPFs Stipendiefond

Nya stipendiater utsedda

Fondstyrelsen har beslutat tilldela 2015 års stipendier till
Pia Tallberg (15.000 kr) och Malin Pauli (15.000 kr)

Pia Tallberg

Projekt: Barn med ADHD - Identifikation av relevanta subgrupper av ADHD genom klinisk undersökning och uppföljning 3 år senare

Pia Tallbergs forskningsprojekt utgör en del av verksamheten inom forskargruppen Utvecklingsrelaterade störningar vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet. Syftet med studien är att verifiera effektiva utrednngsmetoder som identifierar sammantagen ADHD-problematik och riskfaktorer för utvecklande av samsjuklighet. Studien är prospektiv och utgår från psykologutredningen som, tillsammans med tvärfackliga bedömningar, ligger till grund för fastställande av diagnosen ADHD i det Neuropsykiatriska teamet på Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Lund. Psykologutredningarna följs sedan upp tre år senare och den kliniska gruppen jämförs med en kontrollgrupp med skolbarn som inte har ADHD.

Malin Pauli

Projekt: Cognition and Personality - ett delprojekt inom forskningsprojektet GeBra, From genes to brain - different aspects of psychopathy

Malin Paulis doktorandprojekt syftar till att undersöka sambanden mellan psykopatiska drag, gener och hjärnkorrelat hos lagöverträdare med olika grad av psykopatiska drag. Studierna kommer främsta att fokusera på neuropsykologiska aspekter av psykopati, men också på hur kognitiva funktioner samvarierar med olika psykopatiska personlighetsdrag. Huvuddelen av projektet utgörs av en tvärsnittsstudie i två grupper av lagöverträdare med fokus på neurokognitiva och personlighetsmässiga aspekter av psykopati. Såväl neuropsykologisk testning som funktionell hjärnavbildning kommer att  användas. I projektet ingår även en studie med kriminalvårdspersonal, där deras uppfattningar om psykopatibegreppet kommer att undersökas.

 

SNPF gratulerar stipendiaterna och ser med spänning fram mot resultaten av projekten.


Medlem - Logga in

Mina sidor

Tidning

Nytt nummer har nu utgivits.
Tidigare nummer hittar ni i arkivet

Föreläsningar

Södra Regionen
Halvdagsseminarium: Nya rön om ADHD. Psykologisk behandling vid ADHD - för ett liv i balans
Se information här

Västra regionen

Östra regionen
11 April: Do I have ADHD... or something else? Marita Frackowiak, PhD
Se information här

 

Norra regionen

 

Kurser

Kurser anordnade av icke vinstdrivande organisationer:

Kurser anordnade av IHPU finns publicerade på deras hemsida.

Platsannonser

Kommun/landsting som söker neuropsykolog? Lägg ut en platsannons här. Kontakta oss för mer information.