Publicerat

Vetenskapliga arbeten, exempelvis inom ramen för specialistordningen eller examensarbeten, publiceras på denna sida alternativt länkas till från denna sida. Vill ni att ert arbete skall finnas med, kontakta webbredaktören.

Specialistarbeten

Bedömning av begåvningsmässigt funktionshinder i vuxen ålder - en studie av neuropsykologers metoder
Wibeke Aasmundsen och Hjördis Flodman

Hur 9-åringar lär in och minns en ordlista
Azar Bordbar och Kia Jabbari

Neuropsychological functioning and MMPI-2 profiles in chronic neck pain: a comparison of whiplash and non-traumatic groups
Rigmor Brännström publicerad tillsammans med Michel Guez, Lars Nyberg, Göran Toolanen och Christer Hildingsson

Deweys test av socialt omdöme - en pilotstudie om socialt beslutsfattande och mentalisering
Björn Callenmark

Forgetting Numbers in Old Age Strategy and Learning Speed Matter
Anna Derwinger

Mental trötthet efter förvärvad hjärnskada
Natascha Ekdahl & Magnus Wiklund

Hur påverkar hyperacusis kognition, psykisk hälsa och livskvalitet och påverkar dessa faktorer arbetsförmågan
Lilliot Hassnert

Diagnos: Lindrig utvecklingsstörning. Hur upplever tonåringar och unga vuxna när de får diagnosen?
Liisa Holtay

Anosognosi för neglekt, generell uppmärksamhetssvikt, kronisk trötthet och medvetenhet om känslor hos strokepatienter med visuospatial neglekt
Henrik Olofsson

Tidiga autismrelaterade symptom hos unga vuxna med schizofrenidiagnos
Erica Olsson

Screening for substance use disorders in neurodevelopmental disorders: a clinical routine?
Margita Palmqvist

Vilka förutsättningar har barn med autism och ADHD att klara verklighetens krav? ABAS-II, en studie av adaptiv förmåga
Barbro Pellsäter

Självkänsla hos personer med förvärvad hjärnskada speglat genom Strukturell analys av socialt beteende SASB-introjekt
Ingrid Sanner

Hur mår barn och ungdomar med ADHD-diagnos? Vad tycker dem själva och vad tycker deras mammor och pappor?
Ritva Sjöström-Nilsson tillsammans med Karin Taft

Exekutiva funktioner hos barn och ungdomar med ryggmärsbråck - En litteraturstudie
Margaretha Strinnholm

Phonological dyslexia. Cognitive, behavioural and hereditary aspects
Idor Svensson
Universitetsstuderande med läs- och skrivsvårigheter och dyslexi
Idor Svensson tillsammans med Ingrid Tholerus

Modersmålets betydelse i neuropsykologiska utredningar. En tvärkulturell studie av invandrare från Finland
Viitanen Erja

 

Psykologexamensarbeten

ADHD: En kvalitativ studie om vuxna med ADHD
Sara Aban och Puya Alemirad

Neuropsykologisk studie av benign barnepilepsi med centrotemporala spikes
Katrin Alexandersson och Magnus Nilsson

The Reading the Mind in the Eyes Test - Revised Version á la Andersson & Karlsson
Jenny Andersson och Ellen Karlsson

Computerized Working Memory Training in Group and the Effects of Noise - A Randomised Pilot Study with 7 to 9 year old Children
Anna Backman och Erik Truedsson

Svenska neuropsykologers utredningsarbete: En kartläggning av praktik och instrumentanvändning
Odd Berg och Jennie Billman

Föräldrarns och psykologers erfarenheter av återgivningar vid neuropsykiatriska barnutredningar
Rebecka Bodén

Mäter WAIS-IV och WAIS-III jämförbara kognitiva konstrukt?: Sambandet mellan Wechsler-skalorna WAIS-IV och WAIS-III
Pär Dyme

Neurocognitive Function in Schizophrenia: a Follow-up Study
Maria Ekerholm och Svala Firus

Kognitiva funktioner vid utmattningssyndrom: Normaldata för Kognitiva Screeningsbatteriet (KSB)
Maria Eklund

Träning av tre exekutiva funktioner hos unga vuxna
Caroline Eklöf och Elin Hedborg

Träningsmängdens betydelse vid datorstödd arbetsminnesträning för nio- till trettonåriga barn
Joel Eriksson och Anna Fladvad

Executive Functions and Adolescent Risk Taking: A dual System Approach
Louise Falk och Anna Rickardsson

Kan grad av degenerativ hjärnsjukdom prediceras med hjälp av mått på kognitiv försämring?
Ibrahim Ghada

Kognitiv funktion och biomarkörer för demens - en jämförande studie från en minnesmottagning
Fredrik Gustafsson

Electrophysical Correlates of Generation-Induced-Forgetting
Robin Hellerstedt

Semantic Representations of Retrieved memory Information Dependend on Cue-modality
Kristina Karlsson

Underdiagnostisering av AD(H)D bland unga vuxna med social problematik
Anna Laitinen och Anceli Valentin

Diskrepansen mellan WAIS-III respektive WAIS-III NI för kognitivt friska individer
Leilani Lindh och Aron Sjöberg

Electrophysical and Behavioral Measures of Declarative Memory in 14-Month-Olds
Kristina Magnusson och Emilia Thorup

En studie av adaptiva färdigheter hos ungdomar i gymnasiesärskola
Trine Mogensen och Madeleine Sjöberg

Finns samband mellan riskfaktorer och subgrupper av Mild Cognitive Impairment?
Pontus Nilsson och Hulda Östberg

Prediction of Future Development of MCI Patients based on Cognitive Function
Joakim Norberg

Subgruppering av patienter med Lindrig Kognitiv Störning och dess betydelse för framtida utveckling av demens
Kristina Nordberg

Exekutiva funktioner hos unga personer med mild depression
Sandra Pehrson

Den vilande hjärnan: en fMRI-studie om funktionell konnektivitet hos personer med social fobi
Karoline Persson & Jonas Wallander

Kognitiva funktioner vid utmattningssyndrom - en tioårsuppföljning
Oscar Rahm

Personlighetsegenskaper och kognitiva förmågor: En korrelationsstudie
Dan Rorsman

Neural Correlates pf Emotional Processing in Idiopathic Enviromental Intolerance: an FMRI Study
Ann Rosén

Skillnader vid kopiering av Rey-Osterrieth komplexa figur vid Alzheimers sjukdom och lindrig kognitiv störning
Monika Swensson

De exekutiva funktionerna och målorienterat beteende hos fotbollsspelare
Torbjörn Vestberg

Medlem - Logga in

Mina sidor

Tidning

Nytt nummer har nu utgivits.
Tidigare nummer hittar ni i arkivet

Aktuellt i föreningen!

Södra Regionen


Västra regionen


Östra regionen

Vi hälsar er välkomna till tre seminarier i höst!

För mer information, klicka här!


Norra regionen

Kurser

Kurser anordnade av icke vinstdrivande organisationer:

Kurser anordnade av IHPU finns publicerade på deras hemsida.

Platsannonser

Kommun/landsting som söker neuropsykolog? Lägg ut en platsannons här. Kontakta oss för mer information.